1977

Suspiria
7.4

Suspiria

Feb. 01, 1977

Suspiria

Suspiria (2018) ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေနၿပီျဖစ္တဲ့ မိခင္သံုးပါး ဒ႑ာရီ ထဲက အေမွာင္ထုတခုဟာ အကအဖြဲ႕ အစည္းတခုမွာ အေျချပဳေနတယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွမသိခဲ့ၾကပါဘူး ...
-->